Terma penggunaan & dasar privasi

Terma penggunaan

Selamat datang ke laman web kami. Dalam meneruskan penggunaan Laman web kami, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan yang berikut, yang bersama-sama dengan dasar privasi kami mentadbir hubungan perubatan APAX dengan anda berhubung dengan laman web ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila jangan gunakan Laman web kami.

“Kami”, “kami”, “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada APAX perubatan. Istilah ‘ anda ‘ merujuk kepada pengguna atau pemapar Laman web kami.

Terma penggunaan

Kandungan laman web ini adalah untuk maklumat am anda dan gunakan sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Maklumat dan bahan tersebut disediakan untuk maklumat am sahaja dan anda perlu mendapatkan nasihat profesional pada setiap masa dan mendapatkan pengesahan bebas maklumat dan bahan yang terkandung di sini sebelum membuat sebarang keputusan berdasarkan mana-mana maklumat atau bahan.

Sama ada kami atau mana-mana pihak ketiga menjamin ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk tujuan tertentu. Anda telah dimaklumkan bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau kesilapan dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk apa-apa ketidaktepatan atau kesilapan itu setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami tidak menyediakan Waranti apa-apa jenis, tersirat, nyata atau statutori (termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan hak milik, kebolehdagangan, kualiti yang memuaskan, bukan pelanggaran hak harta intelektual pihak ketiga, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan kebebasan dari virus komputer dan kod hasad lain), bersama-sama dengan maklumat dan bahan tersebut, atau laman web ini secara umum.

Dalam apa jua keadaan, APAX perubatan tidak akan bertanggungjawab tanpa mengira bentuk tindakan untuk apa-apa kegagalan prestasi, kegagalan sistem, pelayan atau sambungan, kesilapan, peninggalan, gangguan, pelanggaran Keselamatan, virus komputer, kod berbahaya, rasuah, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kesilapan transmisi atau ketiadaan akses yang berkaitan dengan mengakses laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan dalam talian walaupun jika APAX perubatan telah dimaklumkan tentang kemungkinan itu.

Dalam apa jua keadaan, APAX perubatan tidak bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak lain untuk apa-apa kerosakan, kerugian, perbelanjaan atau kos sekalipun (termasuk tanpa batasan, apa-apa kerosakan secara langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit, kehilangan keuntungan atau kerugian peluang) yang timbul berkaitan dengan penggunaan Laman web ini, atau kebergantungan terhadap apa-apa maklumat, bahan atau perkhidmatan dalam talian yang disediakan di laman web ini, tanpa mengira jenis tindakan dan bahkan jika perubatan APAX telah dimaklumkan tentang kemungkinan kerugian tersebut.

Notis hak cipta dan tanda dagangan

Melainkan dinyatakan sebaliknya, hak cipta dan semua hak harta intelektual lain dalam kandungan laman web ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Semua Reka bentuk, teks, rakaman suara, imej atau pautan) tergolong dalam perubatan APAX. Akibatnya, tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari perubatan APAX, kandungan laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, diterbitkan, dihantar, disiarkan, disimpan, disesuaikan, diedarkan, dipamerkan, dilesenkan, dilaksanakan, diubah, hyperlink atau digunakan secara keseluruhan atau sebahagiannya dalam apa-apa cara. Tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada APAX Medical, anda tidak boleh memasukkan hyperlink ke laman web ini atau mana-mana bahagiannya di mana-mana laman web lain atau “cermin” atau bingkai Laman web ini, mana-mana bahagian daripadanya, atau apa-apa maklumat atau bahan yang terkandung dalam laman web ini di mana-mana pelayan lain , laman web atau halaman web.

Semua cap dagangan, tanda perkhidmatan dan logo yang digunakan dalam laman web ini adalah harta APAX perubatan dan/atau pemilik pihak ketiga yang dikenal pasti dalam laman web ini. Akses anda ke laman web ini dan/atau penggunaan perkhidmatan dalam talian ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian, dengan implikasi, estopel atau sebaliknya, mana-mana lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana cap dagangan, tanda perkhidmatan atau logo yang terdapat di laman web tanpa kebenaran bertulis awal daripada apax perubatan atau pemilik pihak ketiga yang berkaitan dengannya. Tiada lesen atau hak untuk menggunakan hartanah APAX Medical telah diberikan. Tanpa kebenaran bertulis awal perubatan APAX, tiada tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau logo boleh digunakan sebagai hyperlink atau untuk menandakan mana-mana pautan ke mana-mana tapak member’s perubatan APAX atau laman lain.

Kami mengambil tanpa izin penggunaan Laman web ini sangat serius. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran Laman web ini boleh membawa tuntutan ganti rugi dan/atau caj jenayah.

Pautan ke laman web lain

Dalam menjadikan Laman web kami lebih bermaklumat, APAX perubatan mungkin termasuk hyperlink ke laman web di internet yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak ketiga. Pautan ini hanya disertakan untuk menyediakan maklumat umum yang selanjutnya pada kemudahan anda. Laman web yang dipautkan tersebut bukan di bawah kawalan perubatan APAX dan kami tidak menerima liabiliti untuk kandungan atau akibat mengakses mana-mana laman web terpaut atau mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web terpaut. Hyperlink yang disediakan di dalam laman web ini tidak boleh dilihat sebagai pengendorsan atau pengesahan Laman web yang dipautkan atau kandungan di dalamnya oleh APAX Medical. Anda bersetuju bahawa akses anda kepada dan/atau penggunaan Laman web yang dipautkan adalah sepenuhnya pada risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat akses dan/atau penggunaan yang terkandung di dalamnya.

Indemniti

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menyelamatkan APAX perubatan terhadap semua kerosakan, kerugian, perbelanjaan dan kos (termasuk kos guaman) yang dialami atau ditanggung oleh APAX perubatan yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada (i) akses anda ke laman web ini dan/atau penggunaan perkhidmatan dalam (ii) sebarang akses pihak lain dalam laman web ini dan/atau penggunaan perkhidmatan dalam talian menggunakan ID pengguna dan/atau kata laluan log masuk anda, atau (iii) pelanggaran anda terhadap mana-mana terma dan syarat akses, atau (iv) mana-mana pihak lain melanggar mana-mana terma dan syarat akses di mana pihak tersebut dapat mengakses laman web ini dan/atau menggunakan perkhidmatan dalam talian dengan menggunakan ID pengguna dan/atau kata laluan log masuk anda.

Userid dan kata laluan

Sekiranya sebarang userid dan/atau kata laluan dikeluarkan kepada anda oleh kami, anda hendaklah melindungi kerahsiaan userid tersebut dan kata laluan pada setiap masa dan hendaklah memastikan bahawa userid dan/atau kata laluan tidak didedahkan atau didedahkan dalam apa cara sekalipun kepada mana-mana orang atau orang sesiapa. Kemas kini kata laluan anda dari semasa ke semasa untuk meningkatkan keselamatannya dan bertanggungjawab ke atas semua penggunaan dan liabiliti yang disebabkan oleh akses kepada perkhidmatan dengan userid dan kata laluan anda. Perubatan APAX tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak lain bagi apa-apa kerugian yang mungkin timbul daripada tindakan yang tidak dibenarkan yang ditanggung oleh anda yang timbul daripada atau berkaitan dengan penyalahgunaan atau pendedahan userid dan/atau kata laluan.

APAX mempunyai hak untuk menamatkan akaun anda, jika didapati bahawa anda telah menyediakan perubatan APAX dengan maklumat pendaftaran palsu atau mengelirukan; atau atas budi bicara mutlak kami, anda dianggap telah melanggar mana-mana syarat yang dinyatakan di atas terma penggunaan ini.

Bidang kuasa dan pematuhan undang-

Akses kepada dan penggunaan laman dan terma penggunaan ini adalah ditadbir oleh undangundang Singapura, tanpa apa-apa Resort kepada konflik peruntukan undangundang. Sebarang tindakan atau prosiding guaman yang berkaitan dengan akses anda kepada, atau penggunaan, tapak atau terma penggunaan ini hanya akan dimulakan di mahkamah Singapura. Anda dan APAX perubatan bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa, dan bersetuju bahawa tempat yang betul dalam, Mahkamah ini dalam apa-apa tindakan atau prosiding perundangan sedemikian.

Request a CallBack

Get in touch with us with any questions, pricing, or bookings.

Or give us a call at +65 6769 6007 | WhatsApp us +65 9855 3022